<link rel="me" href="https://www.blogger.com/profile/03223285617318356120" /> <link rel="openid.server" href="https://www.blogger.com/openid-server.g" /> <!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3217714580714018442\x26blogName\x3dAUNTYLUCYFC@BS.COM\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://auntylucyfc.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://auntylucyfc.blogspot.com/\x26vt\x3d-2683617572872213062', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
IntroductionHi, so basically this is Aunty Lucy's fanclub managed by three person A, B, and C. We like Aunty Lucy alot and I guess many people in Singapore likes her/him too. (: So we'll update some stuffs about Aunty Lucy/Zhou Chong Qing here. Please support this fanclub! Thankyou very much. :D

周崇庆 or Aunty Lucy

Name: 周崇庆 (Zhou Chong Qing)
Nickname: Ahdai
Horoscope: Leo
Favourite actor of his : 范文芳/钟镇涛
"当年有一种冲动,让自己大出血出专辑。见到偶像范文芳,始终会脸红一下。在所难免,谁叫我是男生。我就是我。i am who i am,虽然我并不是为光良打歌。讲鬼故事,我其实很害怕,但我就是喜欢刺激。谁叫这个周公就是这么爱讲故事。"
Above information is from: Yes 933

Wanna Join this FC?

Simply send in this format:
Name(real name):___________
Gender:____________
Age:__________
Date of birth:______________
Blog URL:_________________

and mail it to auntylucyfc@hotmail.com

Chat here

AuntyLucyFC - Fullscreen

TagboardFanClub members

1. Apple, Beetroot and Carrot
2. Cherie Lee
3. Shu Fen
4. Chua Hwee Lu
5. Elaine Seah
6. Eugene Tan
7. Joanne Ong
8. Ho Jing Yew
9. Kenneth Loh
10. Cassandra Teo
11. Loo Jie Ling
12. Zona
13. Hui Yu
14. Yuki Yeo
15. Katy Chan
16. Stanley Low
17. Domiko
18. Chin Guan Wei
19. Tan Kwan Ling
20. Krystal Wong
21. Lee Wee Chong
22. Tan Jing Wei
23. Celeste Ng
24. Auntie Iris
25. Yulian
26. Alan Wong
27. Kelly
28. Carissa Chan
29. Ng ZhiQi
30. Denise Tan
31. Ying Qi
32. Karen Lim
33. Lim Kien Zhong
34. Raymond Low
35. Lance Ong
36. Benjamin
37. Jimmy Chong
38. Wind
39. Eugenia
40. Baobeii
41. Brandon Cheng
42. Ng Wei Ting
43. Loo Ming Xu
44. Alien
45. Edlyn.F
46. Esther Sim
47. Janice
48. Candy
49. Zi Minh
50. Yu Jing
51. Tan Hui Yi
52. Benjamin Ng
53. Crystal Tan
54. Wan Zhen
55. Christine Ong
56. Bao Hui
57. Teh Yi Fa
58. Jun Qiang
59. Rebecca Toh
60. Tung Kok Hoe
61. Michelle
62. Jeremy
63. Chua Zhi Hao
64. Xiang Ning
65. Jenavie.C
66. Tan Mei Yee
67. Xiang Rong
68. Chen Xin Hui
69. Pek Jun Rong
70. Hoo Ling Yin
71. Zachary Tan
72. Lee Yan Yi
73. Stella Lee
74. Eugene Yeo
75. MingXuan
76. Jing Jing
77. Seow Hui Ting
78. Serena Tan
79. Tongy
80. Tuen Shu Jun
81. Evon Tuieng
82. Liew Jing Yee
83. Goh Guan Wei
84. Shirlia
85. Vannie Wu
86. Roy Soon
87. Justin Lau
88. Jared Tan
89. Okta Diana Tio
90. Jovy Lee
91. Jael Ng
92. Lim Ke Li
93. Ong Jingyi
94. LiFang.P
95. Lim An Qi
96. Kelly Tan
97. Peggy Khoo
98. Bernard Ong
99. Rui Qi
100. Joanna Soh
101. Eric Chua
102. Vivien
103. Foong Zee Kin
104. Chng Boon Hwee
105. Ayao Muar
106. Poh Wei Qiang
107. Isaac Lim
108. Noel Chong
109. Sim Li Wen
110. Chen Wenli
111. Ng Guang Liang
112. Helen
113. Tan Huiting
114. Ng Yi Fong
115. Sng Ler Jun
116. Ai Zhen
117. Chuah Jia Ying
118. Winnie Lim Wei Lin
119. Cheng Guan Hao
120. Jasmine Ng Yan Lin
121. Priscilla Chan
122. Toh Xin Ling Jorene
123. MingShwen
124. Tan Ming Hui
125. Tan Sien Yee
126. Soo Hui Fern
127. Jing Xuan
128. Lovia Tan
129. Jun Hao
130. Wei Jie
131. Ang Su Hui
132. Chua Hwei Khim
133. Tan Zhi Jie
134. Kevin Tng
135. Cheng Kah Chu
136. Jia Hui
137. Jonathan Ng
138. Pat Sim
139. Cyndi Lee
140. Kwok Jun Wei
141. Ser Hui Wen
142. Xiu Han
143. Stella G
144. Andrew Ng
145. Charmaine Yang
146. Xue Ru Jun
147. Don Ho
148. Lyn Lim
149. Wei Hao
150. Jowy Lee
151. King Fai
152. Shermin Wu
153. Pauline Teo
154. Yan Hong
155. Seng Siong
156. Eric Yeo
157. Joey Wong
158. Shirley Er Hui Sing
159. Lee Wen Hui
160. Tan Yi Jia
161. Yeung Ka Sin
162. Alvin Chan
163. Loh Wan Yu
164. Grace Teo
165. Marilyn Lim
166. Yan Ling
167. See Cai Jing Jasmine
168. Winnie See Chay Peng
169. Jason Chan
170. Sze Yong
171. Chuah Jia Yi
172. Jorython Tan
173. Ong Yu Hui Cassiel
174. Xing Zuan
175. Kai Xian
176. Ng Kia Seng
177. Lin Li Zhen
178. Christine
179. Rainer
180. Wei Ren
181. Tay Qing Yi
182. Racheal Teo
183. Alice Low
184. Si Ling
185. Tay Qing Cheng
186. Belinda Ng
187. Denise Tan
188. Koo Xing Yu
189. Tan Li Ting
190. Adam Sim
191. Joesph Sim Ming Kwang
192. Tan Shu Ping
193. Lim Jia Yi
194. Chan Bing Hui
195. Kai Rong
196. Hui Xian
197. Clement Puah
198. Tan Jun You
199. Jessie Chang
200. Chew Jun Ying
201. Sheng Mei
202. Cheryl Faye Lim
203. Joanne Goh
204. Jamie
205. Jolin Teo Mei Fang
206. Nynn
207. Jun Yee
208. David Poon
209. Guo Yilin
210. Wong Xue Ling
211. Jason Teo
212. Chuah Jia Min
213. Jocelyn Pang
214. Ronnie Ng
215. ZiYu
216. Low Kah Yong
217. Lee Tiong Hwee
218. Laura Chng Hui Yi
219. Amy Ang
220. Kimberly Cheong
221. Lim Shi Hui
222. Selene Neo
223. Joyce
224. Chia Jia Jun
225. ShuYan
226. Cherylorette
227. Goh chengying
228. Joanne Siah Seok Hoon
229. Wah Sing
230. Baka JunHao
231. Tan Mi Lie
232. Jazel Tan
233. Jackie See
234. HuiMin
235. Ashlynn Cheng
236. Yeo Kai Ting
237. Kyan
238. Leslie Leow
239. Aunty Yvette
240. Ong Fong Yee
241. Felicia Lim
242. Yu Hang
243. Raymond Bacha
244. Mayy
245. Esther Lim
246. Kelvin Lim
247. Tan Jie Ling
248. Tan Yu Xiu
249. Soh Lina
250. Amy Moh
251. Yap Xin Fei
252. Alyssa
253. Serine Jong
254. Nicole Lee
255. Grace Chua Hui Ting
256. Jolyn
257. Frederick Lee
258. Natalie Pek
259. Sandra
260. Tan Xiao Qin
261. Eu Shi Heng
262. Sky Lim Kah Ye
263. Jessin
264. Sherie
265. Joan Low
266. Stephanie Lin
267. Camilla
268. Hui Yoke
269. Jessey Aw
270. Jocelyn Tan
271. Peng
272. Krys
273. Vivian Toh
274. Aw Kean Lai
275. Regina Ng Hui Xuan
276. Correne Khoo
277. Ryo.JQ
278. Ken Lee
279. Jolene Tan
280. Zhiyun
281. Iris Soh
282. Teo Ang Guan
283. Jonathan Ling
284. Chai Hung Siang
285. Kenny Tan
286. Alicia Ho
287. Augustine
288. Chiew Wai Kuan
289. Lau Yu Xian
290. Sheryl Foo
291. Li Xuan
292. Yling
293. Jeslyn
294. Keely
295. Rebecca Wong
296. Lee Hui Min
297. Allen Tan
298. JunHua
299. Chai Wei Jie
300. Hui Chin
301. Felicia Lee
302. Adelyn Tay
303. Alvin Tay
304. Veronica Ang
305. Goh Si Hui
306. Stanley Chuah
307. Lee Jian Hao
308. Tan Shu Ying
309. Siu Hui
310. Jenson
311. Goh Yen Nee
312. Reini
313. Lin
314. Lingdi
315. Shirley Ong
316. Alicia Yeo
317. Lee Hui Lan
318. Danny Lau
319. Jade Koh
320. Vivien Lee
321. Jing Shan
322. Tan Si Yun
323. Keng Wee Hoon
324. Valerie Chew
325. Vanessa Kee Ting Zhen
326. Lai Wee Yeong
327. Koh Wei Hong
328. Adam Lim
329. Tan Cheng Keat
330. Wong Heng Yee
331. Jing Kang
332. Zoe Tan
333. Vanessa Ng
334. Eunice
335. Chao Shan Chih
336. Vivian Ong
337. Hui Zhen
338. Kendrick Tan Jian Wei
339. Bronte Chua
340. Chow Yee Yee
341. Angela Foo Yan Li
342. Levina Teo
343. Renee
344. Tung Kian Boon
345. Joseph Sung
346. Huiyu
347. Stella
348. Benedict
349. Demonling
350. Annie Leong
351. Claire
352. Garry Tan
353. Dann Ye Yaowen
354. Nicholas Lim
355. Callista Teo
356. Linda Yeo
357. Gracey
358. Joann Chin
359. Stanley
360. Tay Kai Wen
361. Zhane
362. Tham Ching Yan Sally
363. Gina Goh Hui Ting
364. Zi Jin
365. Yii Er
366. Lim Wei Liang
367. Geraldine
368. Yit Shu
369. Tan Shi Ru
370. Maybelene Yeo
371. Sheng Rong
372. Foo Shing Jian
373. Tsen Ya Pei Jolynn
374. Sean
375. Yee Hui
376. Yee Si
377. Ng Wei Tong
378. Damian Ang
379. Kenny Yeap
380. Wendy Liau
381. Lee Poh Hua
382. JR Goh
383. Yvonne Tan
384. Sim Fen Ni
385. Beatrice Wee
386. Sim Xing Xiu
387. Edwin Han
388. Sharon
389. Chong Kui Yee
390. Jo
391. Anthony Brayden
392. Jonathan
393. Lynn Lim
394. Jeremy Kong
395. Eileen Loh
396. Jiaying
397. Johan Maxie
398. John Gan
399. Brenda Tan
400. Hui Min
401. Lee Say Yan
402. Linus
403. Celest Lim
404. Junior
405. Jane Tan
406. Lim Si Hui
407. Glenn Chua Shao Peng
408. Ang Wan Yi
409. Marcus
410. Norman Fong
411. Lim Shi Yao
412. Chen YuJing
413. Yeo Sze Yong
414. Li Qing
415. Sheng Jia
416. Li Shan
417. Too Chek Joo Jonathan
418. Shu Ying
419. Soh Chee Kiat
420. Delys
421. Angeline
422. Jasmine Toh
423. Amanda Seah
424. Soh Hui Ching
425. Sherilyn
426. Elicia Yeo
427. Goh Wei Ling
428. Xiiao En
429. Ng Chian Xuan
430. Carolyn Ong
431. Ngoh Natasha
432. Lim KangNi
433. Pek Choo
434. Kristi Yeo
435. John Lee
436. Jenny C
437. Renie Teo
438. Rachel Goh Pui Yee
439. Clifford Lim Mao Tian
440. Kenneth Lee
441. Kenneth Gan
442. Pearlyn
443. Pang Jian Mei
444. Adryan Heng
445. Che Chung
446. June
447. Jun Sheng
448. XiiaoFang
449. Jelyn
450. HanWei
451. skheong leo
452. Ivan Khoo Kai Wei
453. Irene Lee
454. Zoe Ong
455. Krystal
456. Trina
457. Kevin Lin Ming Yun
458. Ng Xiu Huan Eileen
459. Kelly
460. Adeline Lim
461. Terry Loh
462. Benson
463. Deng Yin
464. Felicia
465. Tze Teng
466. Wan Zi Yang Dave
467. Ranie Pang
468. Jia Lin
469. Hoo Bee Choo
470. Belinda Ho
471. Tan Puay See
472. Sandy Tan
473. Michelle Teo
474. Nigel Quek
475. Fion Tioh
476. Melvin
477. Chong Zhe
478. Annabel
479. Rachel Tong
480. Rachel Tong
481. Edmund Goh Jun Jie
482. Hew Wei Cong
483. Ter Yong
484. Andria
485. Patrick Lim
486. Joann Lee Hiang Luan
487. Jason Ang Yong Soon
488. Jazz A
489. Suzana
490. Chan Wei Jie
491. Jamie Ng
492. Kerlyn
493. Ang Tze Wei
494. Joy Tey
495. Eva Cheung
496. Soh Wei Sheng
497. Teo Hui Yuh
498. Zhi Xiang
499. Low Lay Guat
500. Crystal
501. Yumiko
502. Denise Chua
503. Carmen Tham
504. Amerce
505. Lim Chin Aik
506. Theresa Tan
507. Toh YaoXiang
508. Alicia Tan
509. Jeffrey Lim Kok Keong
510. Yeo Hui Ting
511. Kenneth Soo
512. Jocelyn Poh
513. Sau Teng
514. Li Wen
515. Ivan Thoo
516. Desiree Lau
517. Tee Lu Ting
518. Covent Lim Jun Kiat
519. Vivian Ma
520. Ming Yan
521. CJ7
522. Priscilla Oh
523. Gloria Chung
524. Heng Sihui
525. Joey Tang
526. Tan Yu Jia
527. MiowQin
528. Tan Yi Ting
529. Benjamin koh Wei Jian
530. Precious Chey wei xin
531. Phua Hui Ling
532. Jay Ho Jie Rong
533. Jia Jun
534. Jaslin Goh
535. Rachael
536. Raymond Tan
537. Keldren
538. Dillon
539. Shi Hwee
540. Emily
541. Cheryl Lee Xue Li
542. YiHong
543. Yijing
544. Marc Ng
545. Qing Xia
546. Joycelyn Lai Yunru
547. Evonne Ng
548. Jing Yang
549. Li Ting
550. Low Shi Ying
551. Tan Li Xin
552. Chia Bing Xiang
553. Chia Bing Xiang
554. Ong Zishan
555. Corene Chan
556. Wong Yu Lian
557. James Fong Wai Kiat
558. Wendy Ho Yee Choo
559. Joe Ong
560. Yuriko Ysh
561. Liew Xing Ming
562. Zhou Hui Shan
563. Chang Win Shen
564. Bernard Koh
565. Chang Win Shen
566. Koh Yan Ling
567. Koh Jun Wei
568. Amanda Yeo
569. Sabrina Pong Xin Ru
570. Kuan Chee Kien
571. Jolene Goh
572. Kelvin Tan
573. Caryn.q
574. Junichi
575. Rainie Tan
576. Ong Sheng An Brendon
577. Veronica Angela Fernandez
578. Phyllis Loy
579. Ngo Si Xian
580. Cindy
581. Koh Jing Xuan
582. Hon Huiling
583. Alvin Tan Yong Hao
584. Joey Lim
585. Victoria Nicole Low
586. Yu Jie
587. Andrew Yeo
588. Kai Ning
589. Zhi Yi
590. Germain
591. Ying Hui
592. Alvin Ang
593. Chin Yee Ti
594. Jasmine Goh
595. Siew Jiuen
596. Liu Yihui
597. Ng Xiao Wei
598. Nicholas Goh Guo Hao
599. Cherry Yeo Mei Nu
600. Kian Wen Sing Bei
601. Doris Ang Li Wen
602. Laureen
603. Lam Suk Khwan Ranielle
604. Chiat Lin
605. Madeline Kim
606. Goh Xinyii
607. Tay Pei Shan
608. YuLin
609. Elaine Tan
610. Jeff Lee
611. WeiPing
612. Zoe Goh
613. Winnie Lim
614. Chng Ru Yan
615. Wee Cyn Ray
616. James Loo
617. Caroline
618. Pei Shan
619. Yang Qiao Lin
620. Bottomo Bok
621. Irene Gwee
622. Kenneth
623. Jacelyn Chan
624. Reine See
625. Olivia Yeo
626. Tan Wan Wen
627. Tan Kai Suan
628. Judy Lee Qianhui
629. Junior Lye
630. Quak Mei Qing
631. Lew Min Ru
632. Emily Puah
633. Teo Gim Khoon
634. Ivan Seah Kar Jin
635. Guo Jie
636. Ho YOng Aik
637. Liu Junqian
638. Teo Zia Yi
639. Shin
640. Elizabeth Lai
641. Clarissa Lim
642. Desiree Loy
643. Lau Shang Hui
644. Eileen Tan Yu Ling
645. Jolene Goh
646. Amber Tan
647. Camy Tan An Ting
648. Melina Irwan
649. Tay Yixin
650. Tan Qian Ping
651. Rowena Poh
652. Ong Jia Min
653. Jia Zhen
654. Fiona Wai
655. Elouise Tan
656. Tan Hui Yi
657. Sylvia Quek
658. VIvian Luah Ting Ting
659. Hua'An Chong
660. Felicia Lim Hui Ling
661. Sebastian Seah
662. Te Sze Ying
663. Ng Anqi
664. Jeanny Lim
665. Evangeline
666. Tammie
667. Jermin
668. Shi Yang
669. Fang Kuai 3
670. Lee Wei Kiat
671. Khoo Jia Hao
672. Laina Teo
673. Hsu Jun Hao
674. Kelvin Teo
675. Elaine Lim
676. Susan Tay
677. May Ping
678. Edwin Tay Jit Teck
679. Yanty Koo
680. Shirley Heng
681. Teo Zi Yun
682. Ong Jui Hsien Michelle
683. Goh Ai Cheen
684. Sharon Lee
685. Shann Lee
686. Soh Cheong Jun
687. KyerL
688. Nathaniel Tan
689. Jasmine Heng
690. Winnie Wang
691. Ardini
692. Crystaline Poh
693. Shieleen Heng
694. Alexandra
695. Chin Ying
696. Leong Jun Hao
697. Wong Sing Yee
698. Kooh Chiou Huey
699. Lee Huan Ghee
700. Lim Jue Hui
701. Benny Tan
702. Teo Hui Geok
703. Jin Min Er Felicia
704. Chong Ming Ming
705. Zzenlyn
706. Run Ling
707. Chua Kun Xiang
708. Reginna Ong
709. Toh Qi Xian Terence
710. Astra Lee Chun Hui
711. Wong Jia Min
712. Yeo Ting Ting
713. Nicole Tan
714. Lye Zi Hui
715. Cheryl Chng
716. Angela Ng
717. Vanessa
718. Yong Sheng
719. Marilyn Lim
720. Lin Zhi Wei
721. Andy Arths Lim
722. Venus Chua Lei Kim
723. Melody koh weiting
724. Gavin
725. Mang Guo
726. Huang Ting Hong
727. Moo Jia Li
728. Koay Zhi Ning
729. Ng Bor Lian
730. Tony Tan
731. Teh Suet Ling
732. Allen Yong Rong Da
733. Hui Wen
734. Cheryl
735. Janice Tay
736. Ng Yu Xuan
737. Yeo Chao An
738. Nicole
739. Derrick Loh Wei Jie
740. Katherine
741. Lloyd Tan
742. Wong Guan Ning
743. Kelly Kao
744. Chee Shia Er
745. Gan Hong Yao
746. Kelly Kao
747. Dony
748. Teo Xiang Siew
749. Debbie Teh
750. Jolene Punk
751. Wei Jie
752. Alicia
753. Kelly So
754. Peini
755. Goh Zong Han
756. Alicia Kok Jia Hui
757. Yeow Su Xian
758. Benny Lee
759. Adelyn
760. Christine Tjong
761. Kun Xiang
762. Missy Cinnamoroll
763. Yu Ru
764. Valerie Cheng
765. Elaine
766. Shawn Lim
767. Cheang Jia Yu
768. Puay Ling
769. Tan Aik Ming
770. Joy Lin
771. Fionna Tong
772. Ben Tan Chong Keng
773. Chua Xin Ying
774. Brandon Low
775. Oon Wei Teik
776. Shirley Lee
777. Jackson
778. Lee Kiat Soon
779. Beverly lim
780. Chang Shun Qi
781. Tan Kia Ching Vivian
782. Cassandra
783. Hui Juan
784. Chloe Ding
785. Samantha Huang
786. Fenny
787. Wong Chen Cheng
788. America Lee
789. Carina
800. Johnny
801. Foo Shze Qien
802. Ho Teh Geng
803. QiuQing Xu
804. Toh Li Hui
805. Wong Zi Qi
806. Antoinette
807. Saw Ping Lih
808. Choo Mei Fang
809. Adeline
810. Hui Qi
811. Elena Lim
812. Jovin Neo
813. Mokky
814. Kelvin Lim
815. Pei Qi
816. Chia Wen Xuan
817. Cassandra
818. Nicole H.Rose Ang
819. Tiffany
820. Zhi Jie
821. Xiao Ting
822. Wang Yong Sheng
823. Tan Yen Ling Stephy
824. Pang Chih Ting
825. ahKen
826. Caroline
827. Candace Tan Yi Ling
828. Wee keong
829. Teo Meng Hwee
830. Jiaying Sim
831. Hui Teng
832. Jackson Lee Chee Meng
833. Sarah
834. Lee Xue Li
835. Alvan Tan
836. Xueling
837. Wei Ling
838. Adeline Tan
839. Tan Hui Yuan
840. Ginette Goh
841. Shirleen Goh
842. Coen Chua
843. Kendra
844. Sok Yee
845. Cheryl Lim
846. Teo Yen Houng
847. Kar Ying
848. Ng Chen Min
849. Sophie Wong
850. Joey Ong

Counter (Started on 23rd July)Links


Aunty Lucy Forum
Paris FC
Milan FC

RE: Gathering with Chongqing
Monday, May 10, 2010

Hey guys, there will be a gathering/chalet with Chongqing organise by chairperson of http://www.zhouchongqing.net/ :)

Details as follow:
Venue: Costa Sands (Pasir Ris)
Date: 25th June
Food: BBQ/Cather food.
Time: Please attend the gathering after 4pm

Note:
-The room number will be given few days before the chalet and will also issue out the map when it is nearing.
-Please state whether you wants to stay overnight. Costa Sands chalet not big, so the chairperson of http://www.zhouchongqing.net/ need to see if they can accommodate all.
-Please also state your food preference as well.

Any other updates, will inform you all through here.

By this Saturday (15th May) please send in the following details to auntylucyfc@hotmail.com
we need to send all the information back by this Sunday.

Name: _____________
Staying overnight: Yes or No
Food prefrence:_____________

If you all are not able to confirm by this Saturday please let us know. Thank you very much.


8:41 PM

RE: 参加《母亲节模仿Auntie Lucy比赛》
Tuesday, April 27, 2010参加《母亲节模仿Auntie Lucy比赛》把OTO Cyber Indulge按摩椅带回家。奖品丰富,只要你是学生,不分年龄不分种族赶快拨 67470656 或 email 到 info@otobodycare.com 报名,名额有限.


1:48 AM

RE: 周崇庆等24年终获奖 主持人奖却大热倒灶


周崇庆去年人气爆增,等了24年终于获得电视奖座,无奈"最佳综艺主持人"大热倒灶,不敌老将李国煌!

周崇庆在《女王本色》节目中形象多变,Aunty Lucy一角更是深入民心,让他的人气急速飙升,成为观众和媒体新宠儿,并入围昨晚《红星大奖2010》的"最佳综艺主持人"和"十大最受欢迎男艺人"。

虽然痛失前者给李国煌,但周崇庆勇夺"十大",从13岁入行当童星以来,等了24年终于获得与电视有关的奖项,让他喜出望外。他还在台上感谢父母将他生得如此有灵活性,可男可女。

周崇庆担心再度被耍

周崇庆接受xinmsn专访时坦言,当颁奖人念到第6个名字时,其实已认为自己没什么机会:"心里有点小失望,因为去年凭Aunty Lucy让人气跃升,我在想,还有多几个Aunty Lucy可以帮我,所以那时的心沉了一下。"

上周,李国煌在公布"年度飞跃奖"时,言词让不少人误会是在形容周崇庆。昨晚,曾国城说出同样的话,导致周崇庆担心再度被耍!

周崇庆笑说,他不敢相信自己得奖,所以一直抱住奖座,证明这一切都是真的。但他也表示,大家那么看好他,他反而没抱着太大的希望,以免会失望。

或许是因为这样的想法,所以就算痛失"最佳综艺主持人",也没令他多难过。

周崇庆表示,他一点都不失望,因为李国煌是自己非常欣赏的主持人,而且两人其实是一起出道的。

多年前,他们同时参加MV主持人比赛,周崇庆进入半决赛,但李国煌什么都没有。虽然李国煌已经拿到"超级红星",但周崇庆一点都不嫉妒。

粉红内裤带来好运?

周崇庆曾在《爆料黑玫瑰》中被爆料相当迷信,他告诉记者,每年都有不同的幸运颜色,他今年的是绿色和红色,所以昨天上班时,穿了绿色上衣,还穿了条粉红内裤。

这条粉红内裤可不简单,上面印有几百颗红星图案,上次周崇庆穿着它参加《新加坡金唛奖2010》即得奖。

不过,周崇庆现在有点头痛了:"我的这条内裤有点褪色了,所以我要去买新的,买回同样的款式我才甘愿!"

李国煌:Aunty Lucy千年只有一次

周崇庆是"最佳综艺主持人"大热门,但奖座却被李国煌抢走。对此,李国煌告诉xinmsn,他心里也是希望周崇庆可以赢,因为他觉得主持界需要新人。

他解释:"因为崇庆在《女王本色》中,从一个小角色演到爆红,甚至超越两位主持人,千年只有一次。"(点击看李国煌访问视频。)

Aunty Lucy的奇迹,周崇庆自己也知晓,所以对于日后的期望,他表示:"无论是主持人,还是演员,一定要不断创造新角色,要有新东西让大家对你刮目相看。"
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dennis Chew waited 24 years to win his first TV award

DJ-Host Dennis Chew waited 24 years to win his first TV award. Hard to believe you think? Well, going by the words of this youthful looking artiste who said that he started out in the industry at 13 years old, we can't help but tip our hats to this amazing being for his sheer determination.

His popular cross-dressing role in the variety show, Paris & Milan, as a fussy and heartlanderish Aunty Lucy received such rave reviews that catapulted Dennis to stardom. He became the media and viewers' darling and was nominated in the Best Variety Show Host as well as Top 20 Most Popular Artiste categories.

Although the popular host was the hot favourite to win in the Variety Show Host category, the award eventually went to funnyman Mark Lee which left Dennis to settle for Top 10 Most Popular Male award.

Admittedly, Dennis revealed that he was rather nervous and his heart "sank a little when the presenter read out the 6th name [of Top 10 Most Popular Male]. Speaking to xinmsn during the post-award show, Dennis said: "I thought I wouldn't stand any chance and since my popularity went up due to Aunty Lucy, I asked myself how many more of Aunty Lucy can help me."

Holding on tightly to his award, Dennis said in between laughter: "I didn't dare believe that I won that's why I'm carrying it so tightly to confirm it's real."

"Everyone has such high expectations of me winning and I didn't dare harbour too big hopes so as to avoid disappointment."

Perhaps it was this same train of thoughts that helped lessen his disappointment on losing out the Best Variety Show Host to Mark Lee.

"I'm not a single bit disappointed because Mark is a host whom I admire a lot. We made our debut at the same time when we first took part in this MV Host competition many years ago. I got into the semi-finals whereas Mark didn't make it but today he's a all time favourite artiste."

Known to many as a superstitious person in the entertainment circuit, Dennis shared that his lucky colours for this year are green and red.

"That's why I wore green top and pink underwear that's plastered with red bursts of stars all over. I wore the same piece when I won at Singapore Radio Awards too!"

credits to: http://www.xinmsn.com/

CONGRATULATION! :)


1:38 AM

RE: Star Awards 2010 Top 10 Fav Characters (25th Mar)
Thursday, March 25, 2010

Star Awards 2010 Top 10 Favourite Characters (25th March)

Congratulation to Aunty Lucy and Caucasian Man played by Chongqing for getting a spot each in the 'favourite female character' and 'favourite male character' this week!

Note: click on the picture to have a better view.

*How to vote online?* Please refer back to 5th March post :) thank you very much!

Note: names are in character alphabetical order and not in ranking order.

Credits to: www.blogs.xin.sg/baguatv


1:30 AM

RE: Top 10 Most Popular Male Artistes Nominees & Singapore Radio Awards 2010
Thursday, March 18, 2010

Top 10 Most Popular Male Artistes Nominees

Dennis Chew 周崇庆 - 1900-112-2018

Voting Mechanics:
To vote, please call 1900 – 112– XXXX. The last 4 numbers will represent the lucky numbers of the artiste of your choice.

The telepoll lines for the Top 10 Most Popular Male/Female Artistes will be opened from 18 March to 25 April, 9pm.

Terms & Conditions:
1. Each call costs $0.80
2. Each call is subject to 7% GST
3. Pre-paid card holders and overseas phone lines will not be able to vote
4. Callers aged 18 years and below must seek parental consent

Credits to: http://blogs.xin.sg/baguatv/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

新加坡金唛奖2010 / Singapore Radio Awards 2010


年度DJ大奖-传媒推选(中文):周崇庆(Y.E.S. 93.3FM)

周崇庆去年曝光率特高,除了主持电台节目,还因Aunty Lucy登上杂志封面、拍电影、接广告、角逐红星大奖,成为家喻户晓的人物。也难怪他会把这位安娣称为“心目中的女神”,不再排斥反串,学会去爱这个角色。

周崇庆去年很努力,完全没请病假,他感动地告诉新动网:“我用了100分完成广播上、电视上的工作,我很辛苦,几乎每一天都不够睡眠。这个奖项我很希望可以拿到,因为我觉得可以奖励自己,握着奖座,我觉得很实在。”

他坦承,今年已经开始脚步,综艺节目方面只拍了《爆料黑玫瑰》。他希望日后能好好做广播,专心拍一两个电视节目,也希望有Aunty Lucy电影续集。

问他是否希望有个专属Aunty Lucy的节目,他笑说:“现在《爆料黑玫瑰》每集都有Aunty Lucy出现,他们已经对我很好,这样已经够了。”

Credits to: http://www.xin.sg/


7:38 AM

RE: Star Awards 2010 Online Voting
Friday, March 5, 2010

Log on to:
http://starawards2010.mediacorptv.sg/

In order to have a better view on the online voting details, click on the picture below to enlarge it.

1) Click on 'online voting'
2) Click on 'Favourite Female Character
3) Click on 'Paris and Milan' 4) Click on 'Auntie Lucy (Dennis Chew)'
5) Enter the code shown and click 'Vote Now'
6) Enter Full Name and NRIC and click 'Submit'
7) Thank you for participating and click 'ok'
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) Click on 'Favourite Male Character'2) Click on 'Paris and Milan'
3) Click on 'Caucasian Man (Dennis Chew)'
4) Enter the code as shown and click 'Vote Now'
5) Enter Full Name and NRIC and click 'submit'
6) Thank you for participating and click 'ok'
THANK YOU VERY MUCH! :)


6:53 PM

RE: Videos :)
Friday, February 12, 2010

Auntie Lucy, 林佩芬& 蕭嘉惠- 大地回春.添虎福

credits to: mytinyvideo

爱上Giant过肥年 part 1/5


爱上Giant过肥年 part 2/5


爱上Giant过肥年 part 3/5


爱上Giant过肥年 part 4/5


爱上Giant过肥年 part 5/5

credits to: binhao111

WISHING EVERYBODY HAPPY CHINESE NEW YEAR! :)


7:00 AM

RE: Aunty Lucy - WuHan Steamboat advertisement
Friday, February 5, 2010credits to: hanvideo9


10:04 PM

RE: Most Popular DJ voting cum Most popular local movie actor cum Variety Show Host & Variety Programme voting cum xin.sg news
Thursday, February 4, 2010

For more details you can visit: http://www.singaporeradioawards.sg/ :)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Please visit http://sgeawards.omy.sg/categories/ to vote for 崇庆 for the 'Most Popular Local Movie Actor'! 崇庆 is currently 1st, continue to vote! :)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Please visit http://blogs.xin.sg/baguatv/to vote for 崇庆 for favourite Star Award's Variety Show Host and vote for [paris and milan] for favourite Best Variety Programme! :)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aunty Lucy带旺周崇庆 入围最佳综艺主持人

Aunty Lucy去年爆红,今年继续带旺周崇庆,让他入围《红星大奖2010》最佳综艺主持人,而且胜算不小!

《红星大奖2010》入围名单今早公布,出现的名字有大家预料中的,也有令人意外的。不过,其中应该会让不少观众开心叫好的,是凭《女王本色》入围“最佳综艺主持人”奖项的周崇庆。

在《女王本色》中,4位主持人莫小玲、周崇庆、杨志龙和郑荔芬扮演各种角色,搞笑逗趣,但可爱的Aunty Lucy最深入民心。

节目结束后,安娣效应持续燃烧,Aunty Lucy担任电影女主角,还参与广告,连台湾的S.H.E在去年金曲奖颁奖礼上看到Aunty Lucy时,都忍不住模仿其招牌台词 “so embarrassing”。


周崇庆喜出望外 感动到哭


周崇庆今早接受新动网电访时表示,当他接到贺喜简讯时,第一个反应就是“Wow”,因为他完全没想到自己会入围。之后,他立刻打电话告诉朋友,还感动得哭了。

周崇庆曾在2002、03年入围“最佳综艺主持人”,但没得奖。对于这次跨别7年再度入围,他感激说:“我觉得,这已经很开心了。虽然是老掉牙的台词,但用在我身上很恰当,因为我很少有机会入围。所以,入围已经感觉是得奖。如果真能得奖,是个bonus。”

他也特别感谢两位伯乐,节目制作人林培琴和监制江丽丝,庆幸她们没有忘记他,有适合他的节目时,就会用他。他透露,当初受邀参与《女王本色》时,马上就答应了:“她们给我机会,我不会说No,也不会辜负她们。”

王禄江缺席“最佳综艺主持人”入围名单除了周崇庆,入围的还有《艺点心思2》郭亮、《都是大发现4》李腾、《国记交意所》李国煌和《抢摊大行动2》权怡凤。王禄江、许振荣和周崇庆好搭档莫小玲皆落选。

放眼望去,除了与外国人鸡同鸭讲得很有笑果的李国煌,周崇庆的表现最受瞩目,胜算不小。

问周崇庆觉得他最强的竞争对手是谁,他客气地说很难评:“郭亮稳扎稳打、李国煌很诙谐、李腾青春活力、权怡凤口才一流,大家各有特色。(你呢?)自然!有趣,哈哈。”

得失心会重吗?周崇庆笑说不会:“每一年我都坐在观众席看节目,我觉得我就好像披上很多层的军装,任何子弹击中我都打不进。如果能上台,我当然有很多话要说,如果没有,那就希望有一天能说出来。”
credits to: http://www.xin.sg/

Anyway, congratulation to 崇庆! :D12:11 AM

RE: 群星贺岁 金虎迎富贵 album
Saturday, January 16, 2010


群星贺岁 金虎迎富贵 album is out in various music stores.

Aunty Lucy recorded a song with 萧嘉蕙 and 林佩芬.

Grab yours today! :)

Happy CNY! :)


9:59 PM

RE: Aunty Lucy Yuri-matic advertisement cum 本地娱乐圈风云人物排名
Monday, December 28, 2009

credit to joewang007 for the video above.

---------------------------------------------------------------------------------------

<<本地娱乐圈风云人物排名 Auntie Lucy最出位>>

9年本地娱乐圈仍是阿哥阿姐公主抢新闻头条,来去那几个人本来是闷到“出汁”,还好杀出一个可爱的阿嫂Auntie Lucy还有年轻性感的马国波霸,为本地观众带来“新口味”。

2009年本地风云人物,“头条女王”权怡凤“意外”落榜,让莫小玲“赚到便宜”晋级。

阿嫂和波霸迎战阿哥阿姐公主,谁起谁落,《晚报e乐》“up&down”分析“赛情”。

风云1号 Auntie Lucy冒起
周崇庆客串综艺节目《女王本色》,反串的阿嫂人物Auntie Lucy本来只是配角,但却意外杀出血路,虚拟人物可爱讨喜的造型一泡而红,连带把周崇庆带红。

Auntie Lucy不只吸引了广告代言,还当上电影《Auntie Lucy之Auntie也灌篮》女主角。阿嫂爆红指数赢过“阿嫂一姐”向云,更远远超过7公主。

UP!周崇庆赢得人气,也赚得代言及电影酬劳,喜上加喜。

credits to omy.sg for the news above.8:40 AM

RE: Christmas gift for fanclub members! :)
Tuesday, December 8, 2009

*edited*

So the contest had closed and the 10 lucky winners are:

-Chin Ying
-Michael JR Goh
-Pang Jian Mei
-Wong Chen Cheng
-Elaine Seah
-Yu Ru
-Yuki Yeo
-Christine Teo
-Kian Wen Sing Bei
-Cherry Yeo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

HELLO! You better watch out, you better not cry, you better not pout, i'm telling you why. Santa Clause is coming to town~~~ :)

We are giving out 10 sets of 6 different photos with exclusive signature :)

So in order to win simply send in the following format and answer the questions below with the correct answer and mail us at auntylucyfc@hotmail.com

Name: _______________
FC no: ______
Address: ___________________________

1. Who is 崇庆's idol?
2. Who is Aunty Lucy's daughter?
3. Who is Aunty Lucy's son?
4. What is Aunty Lucy's favourite line?
5. Who are the 2 Aunty Lucy's best friend?
6. Who is the director for Aunty Lucy Slam Dunk movie?

The closing date will be on the 18th Dec.

and on 19th Dec we will be picking the 10 lucky winners.

and on the 20th Dec the 10 lucky winners will be notify by us through email.

So by 20th Dec we will be sending out all the photos to the 10 lucky winners and so you can receive your christmas gift on time! :)
We hereby wishing everybody, MERRY CHRISTMAS! :)


8:06 AM

RE: 8days interview cum videos cum Aunty Lucy 与 范文芳 on Charity Show8 days interview, click on the image to have a better view :)

credits to Xiaoling for the above videos


范文芳昨晚在台上独唱,并与黄慧、郭蕙雯和Auntie Lucy (电台DJ周崇庆 饰演)、林佩芬与蔡礼莲表演一场幽默短剧。

Credits to xin.sg

and lastly wish 崇庆 happy holiday! :)


5:02 AM

RE: Omy.sg interview
Thursday, October 29, 2009

*edited* the video interview is posted here.


周崇庆当初接到《女王本色》监制江丽丝的电话,并接下这个节目时,正要从香港搭船到澳门。感性的他说,后来在澳门赢了HK$2000(S$400),觉得自己很幸运,现在回想,“其实那通电话,我已经赢了”。

反串“Auntie Lucy”大受欢迎,还拍了电影《Auntie Lucy之Auntie也灌篮》,让周崇庆难以相信。他以为自己会大哭,只是工作不间断,他根本没时间沉淀心情。

他希望接下来能放一个长假,到马尔代夫享受阳光、沙滩,然后才会开始回想这几个月发生的事情。

到时候会大哭一场?“我一定会。”

原本抗拒穿胸罩戴头套
其实拍这部电影的第一天,他就差一点哭了。
他一开始有点抗拒拍摄,因为拍《女王本色》,导演一喊cut,他就立刻把胸罩和头套拿掉,可是拍电影是一整天穿胸罩戴头套,很不舒服。

“里面(胸部)垫很多,电影还多垫一层,垫子一直擦到我的皮肤,又痒又热又不能抓,因为很多人在看。”

还有拍《女王本色》时,他胡子都不遮,可是电影有很多close-up,要化妆遮胡子,还要修眉毛,剃脚毛。

如果不喜欢这个角色 会对不起很多拥护者

后来在商场拍摄,他看到很多人为Auntie Lucy停下脚步,才甩掉抗拒。
“我没想到这么多人喜欢她。我告诉自己,如果我不喜欢这个角色,如果我很不舒服,我很对不起这些人,因为我不舒服就会演得很不自然。”

他叙述一个小朋友为引起Auntie Lucy的注意,一直在一旁耍Yoyo的情景。

“Auntie Lucy转过身轻轻拍掌时,他很开心leh,就继续耍。他一直跟着Auntie Lucy,只有一个要求,就是跟Auntie Lucy拍张照。我很感动。”

说到这里,周崇庆眼眶开始泛泪,但他很快又挂起笑脸。

“我看到这么多朋友,Auntie Lucy一甩头,他们就笑到导演说‘全场silent’,Auntie Lucy说‘so embarrassing’,全部人忍着不笑。原来这个‘siao cha bo’有这么多人拥护她!我告诉自己,一定要更爱她。”
不介意一再演反串

周崇庆深知花无百日红。“那天有人不屑地问我,‘Auntie Lucy会红到明年吗?’我只是微微笑就走开,因为很多东西是无法预料的,人家给不给你机会也是一个问题。我没有奢望太多,也知道这个热潮一定会退,所以我会继续努力。”

反串大受好评,如果一直被要求演女生,他也不介意。“这就是生活,这就是一份工作。最重要是除了我enjoy,看的人也enjoy。”

不强求反而更开心

周崇庆入行已经23年。我说他是“二奶命”,在电台初期“一哥”是许振荣,现在电台是年轻女DJ吃香。

对此,他豁达地说:“我不会去跟人家抢。”

他说就因为不强求,所以他今天有机会尝到甜美的果实,味道更觉鲜美。
听他形容以Auntie Lucy造型当上《优1周》封面人物的心情,真的感染到他的喜悦。

“我一直看着人家上封面,拿10大红星,我为他们快乐,打电话祝福他们,可是当我看到自己上封面时,我的开心是多10倍的!那天我在报摊来回走了两回,确定是真的。23年,我第一次当Cover Girl!”

德士司机开心载到他

对他来说,得奖是其次,更重要是工作源源不断和大众的肯定。

曾有一个满身刺青的人上前拍拍他的肩膀说,‘崇庆,steady ah’。还有一次搭德士,司机说,‘Auntie Lucy,载到你我很开心leh,我可以打电话给我老婆,你跟她讲几句话吗?”也有女生要求跟他合照,还兴奋地大叫。

他说这些鼓励,就是他最大的奖项。

Auntie 也会藏私房钱

周崇庆也有“auntie”的一面。
“我会‘藏’一些私房钱,这是李锦梅教我的,哈哈!她很相信风水,她说拿一个花瓶,然后跟有钱人拿一些他家里的泥土或石子放在花瓶里,再把钱放在里面,就能发财。(看来很有效哦?)现在才开始有效,可是我已经做了很多年!

Interview video:

谈起Auntie Lucy受欢迎的程度,周崇庆眼眶泛泪


想发财吗?周崇庆有个“auntie”招数!


入行23年,周崇庆终于当上杂志封面人物


credits: http://www.omy.sg/


1:36 PM

RE: Screening details
Monday, October 26, 2009

Programme Zone, Woodlands Regional Library -> Monday, 2nd Nov, 2pm
Radin Mas Hall, Bukit Merah Public Library -> Friday, 6th Nov, 7pm
Programme Zone, Jurong Regional Library -> Thursday, 12th Nov, 2pm
Open Field Beside Blk 522 Hougang Ave 6 -> Thursday, 12th Nov, 7.30pm
Programme Room, Bishan Public Library -> Monday, 16th Nov, 7pm
Programme Room, Jurong West Public Library -> Friday, 20th Nov, 2pm
Tampines West CC -> Saturday, 28th Nov, 8pm

**Please note that library screening needs loan receipt for 4 books and prior registration with the libraries. Can check their website for more details.

For more details of the address, www.scorpioeast.com.sg/event/Auntie_Lucy


3:43 AM

RE: Auntie Lucy 之 Auntie 也灌篮 Trailer
Friday, October 23, 2009

credits to greenlim for the trailer above :)

Get at least a copy of the DVD now! :D

See you all on 25th oct, 7pm at Kbox Cineleisure level 8 :D1:03 AM

RE: 《Aunty Lucy之Aunty 也灌篮》
Monday, October 5, 2009

*EDITED*

Hello Aunty Lucy's Fanclub members!

Some of you all are not sure whether you all can attend the movie screening / autograph session.
Therefore Scorpio East Picture had already came out with a date.

It will be on:
24th Oct 2009 (Saturday) 25th Oct 2009 (Sunday)

7pm
KBox Cineleisure Level 8

Scorpio East Picture didn't manage to book on the 24th oct thus it will be on 25th oct. Sorry!

Anyway, the purchase of the DVD will be on the day itself :)

the cost of the DVD: $15

Please email us if you are able to attend to auntylucyfc@hotmail.com (limited seats available so email to us as soon as possible)

THANKS! =DAdd VideoThanks Sze Yong for the sharing the 2 attachment above :)


10:38 PM

RE: Sale of DVD 《Aunty Lucy之Aunty 也灌篮》
Tuesday, September 29, 2009

Hello Aunty Lucy's Fanclub members!

Recieved another news from Scorpio East Picture.

They will be giving Aunty Lucy's fanclub members who purchase the DVD 《Aunty Lucy之Aunty 也灌篮》at a dicounted price.

Actual Price: $19.90
Discounted Price: $15

So order now and you all will get the DVD 《Aunty Lucy之Aunty 也灌篮》on the autograph session itself :)

Please send in the following format if you wish to purchase:

Name: _____________
Fanclub no: ____
Quantity: ____

to auntylucyfc@hotmail.com

by this friday (2nd oct 09)

THANK YOU! =D

*Re-updated*

Sorry! Will reply all the email by this friday which includes updating of the member list =D


6:28 AM

RE: Aunty Lucy's telemovie screening with autograph session
Sunday, September 27, 2009

Hello Aunty Lucy's fanclub members!

Recently, we recieved an email from Scorpio East Pictures regarding Aunty Lucy's telemovie which will be out in stores soon.

They are thinking of organizing a telemovie screening with autograph session exclusively for Aunty Lucy's fanclub member that purchase the DVD.

They wound like to know if you guys are interested and let them know the number of interested parties so they can plan for the event as soon as possible.

Fanclub members, please let us know whether you guys are interested, if you guys are interested, you all can email us at auntylucyfc@hotmail.com

THANK YOU! =D


3:28 AM

RE: Fan art.
Friday, September 18, 2009
A B and C here!!!!!!!!!! Yay~!
Some fanclub members sent these art to us! :) Thanks alot! It's so cute.
Credits to Liviameimei and Kian Wen Sing Bei!!!! Thanks alot for so supporting this fanclub!!! :)
3:56 AM

RE: Auntie Lucy晋身大银幕 C奶变D奶
Friday, September 11, 2009

Auntie Lucy演电影,罩杯、待遇都升级!

电视电影《Auntie Lucy之Auntie也灌篮》上星期五(4日)正式开拍。记者上个星期六探班,发现周崇庆饰演的Auntie Lucy越来越爱美,不只化妆,连招牌的卷发也更有型。

崇庆笑说,这次为了电影,特别到David Gan的发廊“set”头发,让Auntie Lucy美美出镜。他说,“拍《女王本色》时,Auntie Lucy是不化妆的。但当电影女主角就不同,当然要化妆,才能把风韵犹存的一面展现出来”。

他也透露,双峰更伟大了,“因为电影有一点预算,所以Auntie Lucy也从C罩杯升级到D罩杯”。

当天,崇庆正拍摄结尾篮球赛的重头戏。看他顶着大波,在镜头前重复跑步运球、跳高投篮,看起来相当吃力。他受访时满头大汗,说:“真的很累!你想一边要演出Auntie Lucy的招牌表情,又要打球,要同时兼顾很多细节,很不容易。”

他也说,当天一个早上仅双手支撑,吊在篮板上,手臂的“小老鼠(肌肉)”都被“吊”出来了。

对他而言,最辛苦的是要“耐热”。因为要戴假发和穿胸罩打篮球,拍摄时因收声而不能有冷气或风扇的杂音干扰,密不通风的场地叫他大呼吃不消。

黄嫊方和薛素珊 也扮演‘安娣’

周崇庆、黄嫊方和薛素珊组成“三朵鲜花”,制造惊喜和笑料。她们在片中都是“安娣”,造型鲜明。薛素珊绑起两个马尾装可爱,是爱卖冒牌货的安娣;黄嫊方则是左眼下有一颗大黑痔的爱哭安娣。

薛素珊说,这次参与是导演太太陈丽贞亲自致电邀约的。她说,一直很向往和导演李世雄和监制朱厚任合作,但因为他们之前大多拍传道的立志小品,她自认:“比较悲情的角色根本不适合我。”

终于让她盼到这个喜剧角色,又是和黄嫊方及崇庆合作,让她二话不说马上答应了。至于酬劳,她搞笑:“可以买好几百个冒牌包,如果是名牌包也能买20个!”

黄嫊方则表示,这次和崇庆是继10年前《城人杂志》后再度“喜相逢”。她说:“很多人都不晓得,崇庆其实是《城》的撰稿。他后来当DJ时,都没有请我上过他的节目,很开心现在有机会一起参与电影。”

The above news credits to: www.omy.sg

Anyway, thanks JiaYi for drawing the picture above! :D5:36 AM

RE: 周崇庆要把片酬镶起来
Monday, August 24, 2009

拍电视电影《Auntie Lucy之Auntie也灌篮》片酬高达五位数,周崇庆说:“我都不知道拍戏可以赚这么多钱!我应该会把它(支票)镶起来吧!”

近日爆红的Auntie Lucy为周崇庆开启了23年演艺事业里的许多第一次:第一次上杂志封面、第一次当主角、第一次代言产品(还在洽谈)。

周崇庆说:“我以前每次经过家附近的报摊,摊主都会问我‘几时轮到你(上封面)’,给他讲了那么久,终于实现了!” (Auntie Lucy是上一期《优1周》封面人物)

“Auntie Lucy”在综艺节目《女王本色》中从一开始的“每一集出现一点点”,到现在成了重要角色,周崇庆许多好友都为他高兴。他说:“那天拍《抢摊大行动》,钟琴和权怡凤都说为我感到开心。钟琴一句‘弟弟,I'm so proud of you’,让我很感动。”

会不会寄望凭Auntie Lucy在来届《红星大奖》得奖?周崇庆坦言:“我不敢去想,因为我入围《红星大奖》7次了,每年都是去陪坐。”

揭开Aunty Lucy的秘密

《Auntie Lucy之Auntie也灌篮》导演李世雄透露,这部电视电影将满足观众对Auntie Lucy的许多好奇。

“当初看了几集Aunty Lucy的演出,对她有很多疑问。为什么她会一直甩头?为什么她那么爱拿free gift?她的子女又是怎样的?这些问题我们都会一一解答。”

阿裕尼集选区国会议员扬木光也将客串演出,他说:“这是一部社区电视电影,能提高民众对社区课题的意识,希望大家很快能看到。”

饰演Auntie Lucy子女的是新人侯竣耀和姚蕙敏。周崇庆说:“Christy(姚蕙敏洋名)演Auntie Lucy的女儿太适合了,你看她的身材跟Auntie Lucy差不多,该有的都有!现在Auntie Lucy(胸部)塞4个padding,拍戏时再加两片!”影片DVD预计10月面市。

Interview video:
http://fun.omy.sg/common/media/popup/?type=video&section=Showbiz&playlistPath=/global/media/Showbiz/E-News/Story/OMYStory200908240050-85158&startIndex=1

Credits to: http://www.omy.sg/


8:09 AM

RE: 周崇庆反串成功 ‘安娣露西’搬上大银幕

周崇庆反串的“安娣露西”红翻天,即将成为电影女主角,除了挑战高难度的灌篮动作外,也将涂蜡脱毛让双腿更光滑。

“安娣露西”受到电影公司东方天蝎的青睐,即将担任电影《Aunty Lucy之Aunty也灌篮》的女主角。

周崇庆告诉本报,电影不会在电影院放映,而会在本岛多个民众俱乐部免费播映给安娣观赏。“我们希望,如果安娣喜欢电影,可以购买电影光碟回家,与亲友一同分享。”

周崇庆透露,电影将在9月初开拍,总共要拍摄两三个星期,每天连续拍摄12个小时。
在电影中,“安娣露西”必须灌篮,但是现实生活中的周崇庆,根本没有打篮球的经验。

“你看,我这么矮就知道我没打篮球的底了,而且灌篮时也要美美的,真的不简单。”
安娣露西在灌篮时,将有自己的一套美美的灌篮运动服装。他说:“我想,我可能得涂蜡脱毛,让双腿光滑美美的见人了。”

露西行为举止 参考身边密友

周崇庆透露,安娣露西的行为举止,是他参考身边的3名年轻朋友,其中一人还是男生。
他说,这三名朋友都是圈外人,与他年龄相仿,都不是安娣,“但他们三个人的动作综合起来却很安娣。”

至于“安娣露西”的招牌甩头动作,周崇庆解释,这是他本身自己设计出来的动作。
“这是因为‘安娣露西’年轻时长发披肩,所以每一次当风吹时,就会把她的头发吹到前面,她之后把头发甩回后面,几十年来就养成这个甩头动作。”

周崇庆:我有大肚腩 其实像安哥

周崇庆也说:“其实,我像安哥多过安娣,因为我的肚腩很大!”
但他坦言,他和安娣露西还是有不少相似之处。“我们讲话都很直接,但她太会讲话,太会酸人,所以有时也令我受不了。哈哈!”

周崇庆也说,当初,自己曾经抗拒过反串女性,“因为我觉得要演女人很尴尬又很辛苦,因为要穿胸罩、高跟鞋,但后来安娣露西带给大家这么多欢笑我也很高兴。”

他坦言,安娣露西的红,让他有点矛盾。因为卖命演出的是他,红的却是安娣露西,“就连上周刊封面的都是露西。”

credits to: www.omy.sg


8:07 AM

RE: 周崇庆受不了Aunty Lucy太会酸人
Saturday, August 22, 2009


Aunty Lucy一出道即红遍大街小巷,不只晋升成了新传媒“八公主”,还将荣登电视电影女主角。不过,周崇庆直言,虽然欣赏Aunty Lucy的直率,但这位阿嫂太会讲话,太会酸人,也很会complain,让他受不了!

东方天蝎影视看上了Aunty Lucy,邀她拍电影《Aunty Lucy之Aunty也灌篮》,让公众更了解她的日常生活,也希望借此反映老百姓所关心的课题。电影昨天下午在实龙岗民众俱乐部举办记者会,出席的包括主角周崇庆,饰演Aunty Lucy孩子的姚蕙敏(《大喜事》主题曲演唱人)和侯竣耀、与导演李世雄。为Aunty Lucy成立粉丝后援会的三名中学女生也特地到场支持。


周崇庆在接受专访时表示,这几个星期实在太忙了,自己都来不及为接拍电影而感到兴奋!他认为,应该要等到拍完电影,才有时间好好回忆起这期间的兴奋。


Aunty Lucy究竟有多红?在《女王本色》播出的短短几个月内,后援会成员从原本的3个人,增加到了近600人。而且,粉丝还替Aunty Lucy冠上了“八公主”的头衔。

周崇庆稍带无奈的表情回答,Aunty Lucy的红让他感到相当矛盾。他说:“我会觉得,我把这个角色还揣摩得不错,但是红的是Aunty Lucy,就连上封面都是Aunty Lucy!所以感觉有点奇怪,可是我还是很开心,为了自己这小小的成就,觉得很欣慰。”

至于“八公主”的名号,周崇庆笑说他从来不觉得Aunty Lucy是“八公主”。他表示:“因为年龄的关系。她身材是不错啦,哈哈!可是,你说她‘八公主’,可能年龄比较配不上。可是,她可能比公主们有经验,例如说话方面、处事态度、上巴刹、逛超市、讨价还价……”


Aunty Lucy曾在访问中透露,周崇庆是她的邻居。有这样的邻居,周崇庆有什么感想?

他说:“嗯……周崇庆和Aunty Lucy蛮相似的地方,就是他们讲话比较直率、直接。如果有这样的一个邻居,我应该会蛮喜欢她。因为我知道她不会跟我太虚假,她也很会顾家,还烧得一手好菜。不过,我可能会受不了她,是因为她太会讲话了,很会酸人,而且很会complain!”

戏中Aunty Lucy为筹款参加篮球赛,不过打球的部分将有电脑特效的帮忙,所以周崇庆并不太担心。他觉得最具挑战性的,是要记得甩头发的招牌动作,因为他在拍《女王本色》时就曾忘记。剧本一串串的台词也将考验周崇庆的背稿能力。

电影即将在9月4日开拍,请锁定新动网的最新消息。


9:21 AM